PARTNERS

ARTLAB

Artlab, dat zich als doel stelt socio-culturele conflicten te analyseren en relevante oplossingen aan te bieden, werkt in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan de ontwikkeling en implementatie van een digitale tool om doorgevoerde persoonlijkheidsanalyses te voeren, waarbij alle vormen van discriminatie vermeden worden: taal, origine, gender, culturele achtergrond, omgevingsinvloeden, opvoeding, religie, enz.

De Emotional Response Tool (ERT) is gebaseerd op een non-final database bestaande uit allerlei abstracte kunstvormen, zowel visueel als akoestisch die psycho-emotionele reflexen opwekken. Dmv Deep Learning (A.I.) worden diepte-analyse profielen gegenereerd waarbij onderbewuste keuzes kunnen worden ontdekt die op hun beurt nieuwe beroepsmogelijkheden aanreiken.

Een tweede luik aan het project is het onderzoek en de ontwikkeling van een digitaal platform en een Whitepaper met als doel vrouwen te begeleiden en te coachen in functie van gepersonaliseerde jobs in de digitale wereld.

Samen met onze nationale partner Syntra Vlaanderen en onze transnationale partners SOS Entrepreneurs Foundation uit Bulgarije en Garantia Jovem uit Portugal, wordt onderzoek gedaan tot het uitdiepen van relevante factoren van ondernemercompetenties waaronder innovatie, financiële en digitale geletterdheid, en duurzaam ondernemen in functie van een circulaire economie.

https://www.artlab.digital

Artlab which aims to analyze socio-cultural conflicts and offer relevant solutions, is working on behalf of the European Social Fund (ESF) to develop and implement a digital tool for conducting personality analysis, where all forms of discrimination are avoided: language, origin, gender, cultural background, environmental influences, upbringing, religion, etc.

The Emotional Response Tool (ERT) is based on a non-final database consisting of all kinds of abstract art forms that generate psycho-emotional reflexes. By means of Deep Learning (A.I.), in-depth analysis profiles are generated in which subconscious choices can be discovered that in turn offer new professional opportunities. Our TCA partners for this project are SOS Entrepreneurs of Bulgaria Foundation and GarantiaJovem of Portugal.

A second part of the project is the research and development of a digital platform and a White Paper with the aim of guiding and coaching women in relation to personalized jobs in the digital world.

Together with our national partner Syntra Flanders and our transnational partner SOS Entrepreneurs Foundation from Bulgaria, research is being conducted into the deepening of relevant factors of entrepreneurial competencies, including innovation, financial and digital literacy, and sustainable entrepreneurship in function of a circular economy.

SOS ENTREPRENEURS FOUNDATION BULGARIA

Mission

SOS Entrepreneurs Foundation is a not-for-profit Bulgarian organisation, which offers supporting service for micro, small and medium-sized enterprises and for new entrepreneurs and start-ups in all phases of creation or consolidation of their project. Its mission is to promote and develop entrepreneurship and private initiative in Bulgaria.

Activities

SOS Entrepreneurs Foundation supports and accompanies entrepreneurs by providing information and consultancy. Its vision is to act as intermediary between companies seeking support and the supporting organisation.

The main activities of the Foundation include:

 • elaborating informational materials, databases, development of research, manuals, analyses and strategies;
 • supporting civil society initiatives, projects, NGOs and entrepreneurs;
 • organising and participating in workshops, roundtables, conferences and thematic forums, seminars and workshops;
 • establishing and developing networks of cooperation and participation in such networks, exchange of experiences, training and partnership initiatives;
 • promoting case studies, “best practices” and innovative approaches among entrepreneurs in Bulgaria.

http://sos-predpriemachi.com/

GARANTIA JOVEM PORTUGAL

A Garantia Jovem aparece como resposta à elevada taxa de desemprego dos jovens.

É um compromisso para que gradualmente e num prazo de 4 meses após o jovem sair do sistema de ensino ou do mercado de trabalho, lhe seja feita uma oferta de emprego, de continuação dos estudos, de formação profissional ou de estágio.

A Garantia Jovem não é uma garantia de emprego. Mas tem como objetivo dar aos jovens, o mais rapidamente possível, uma oportunidade para apostar na sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho, com vista a combater a inatividade e o desemprego dos jovens.

Consulta a legislação de enquadramento da implementação da Garantia Jovem em Portugal – Resolução de Conselho de Ministros n.º 104/2013, de 31 de dezembro.

Quais os principais objetivos

A Garantia Jovem tem 3 grandes objetivos:

 • Aumentar as qualificações dos jovens
 • Facilitar a transição para o mercado de trabalho
 • Reduzir o desemprego jovem

A quem se destina

 • Se tens menos de 30 anos de idade
 • Se não estás a trabalhar
 • Se não estás a estudar, em formação ou em estágio

YOUTH GUARANTEE PORTUGAL

The Youth Guarantee appeals in response to the high youth unemployment rate.
It is a commitment that gradually and within 4 months after the young person leaves the education system or the labor market, he or she will be offered a job, further education, vocational training or an internship.
The Youth Guarantee is not a guarantee of employment. But it aims to give young people, as soon as possible, an opportunity to bet on their qualifications and to be in contact with the labor market to combat youth inactivity and unemployment.
Consult the framework legislation for the implementation of the Youth Guarantee in Portugal - Council of Ministers Resolution 104/2013, of 31st December.

What are the main goals ?

Youth Guarantee has 3 major goals:

Raise youth skills 
Facilitate the transition to the labor market
Reduce youth unemployment

Who is it for ?

If you are under 30 years old
If you are not working
If you are not studying, in training or in internship

https://www.garantiajovem.pt/

SYNTRA VLAANDEREN

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als neutrale regisseur van de werkcomponent in duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.

The Flemish Agency for Entrepreneurial Training SYNTRA Flanders is the agency of the Flemish government that ensures and promotes high-quality, innovative and labor market-oriented competence development of young people and adults in function of more and stronger entrepreneurship in Flanders. The Agency acts as a neutral director of the work component in dual learning and facilitates and supports the various partners and parties in this field. The objective is to provide quality and sustainable workplaces.

ODIN

SYNTRA Vlaanderen wil haar kennis delen in functie van de noden van haar belanghebbenden. Daarom werd het kennisplatform ODIN ontwikkeld.
ODIN staat voor Ondernemerscompetenties en Duaal leren INsights en omvat drie rubrieken: ‘onderzoek & beleid’, ‘expert aan het woord’ en ‘cijfers uitgelegd’. Elke rubriek bevat korte, krachtige en onderbouwde bijdragen.

https://www.syntravlaanderen.be/