ESF Project

de ontwikkeling en implementatie van een digitale tool om doorgevoerde persoonlijkheidsanalyses te voeren, waarbij alle vormen van discriminatie vermeden worden

… het onderzoek en de ontwikkeling van een digitaal platform en een Whitepaper met als doel vrouwen te begeleiden en te coachen in functie van gepersonaliseerde jobs in de digitale wereld.

… onderzoek tot het uitdiepen van relevante factoren van ondernemerscompetenties waaronder innovatie, financiële en digitale geletterdheid, en duurzaam ondernemen in functie van een circulaire economie. ©

ESF Vlaanderen

Beleidskader
Het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten wordt gecoördineerd door de Europese Unie. Europa ziet er nauwgezet op toe dat de lidstaten vooruitgang boeken in het behalen van hun Europa 2020-doelstellingen. Lidstaten die achterop raken krijgen aanbevelingen en moeten actie ondernemen. De EU kent zelf ook middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen de Europa 2020-doelen en streefcijfers te behalen. Deze middelen komen uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Sociaal Fonds is een van die ESIF-fondsen en voor Vlaanderen veruit het belangrijkste.

Met de Europa 2020-strategie als overkoepelend kader, heeft de EU vervolgens een aantal  thematische doelen en investeringsprioriteiten gedefinieerd, een soort  keuzemenu dat de basis vormt voor onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten over de prioriteiten en reikwijdte van de verschillende operationele ESIF-programma’s. Tijdens deze onderhandelingen wordt er een overeenkomst gevonden tussen wat Europa absoluut in het programma wil zien en wat de lidstaat zelf het meest prioritair vindt. Wat Vlaanderen prioritair vindt is terug te vinden in diverse beleidsdocumenten zoals het Vlaams Regeerakkoord, de beleidsnota’s van de ministers, Pact 2020, het Vlaams Hervormingsprogramma.

Zo komt uiteindelijk, op basis van deze Europese en Vlaamse beleidsdoelen, het ESF-programma tot stand. Dit programma investeert tussen 2014 en 2020 een klein miljard euro in de Vlaamse arbeidsmarkt. 378 miljoen daarvan wordt door het ESF gefinancierd.
Besluit
Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds, kan je in bijlage terugvinden.
Bijlagen

Over gender

Het concept gender dient duidelijk te worden begrepen als een sociaal-culturele, transversale en overkoepelende variabele. Gender is een mechanisme dat zich niet louter laat kennen door het waarneembare te observeren.

Contact